KDI Holdings with environment

KEEP NATURE ALIVE

KDI Holdings considers environmental protection a key criterion throughout our business operations. In addition to superb products and services we wish to offer you, we aim to give nature a reward too. Our KDI Holdings Family is always proactive in seeking the best solution for the environment in every land we leave footprints on.

KDI Holdings đầu tư 15 tỷ đồng tái sinh san hô tại Nha Trang

KDI Holdings đầu tư 15 tỷ đồng tái sinh san hô tại Nha Trang

Mời tài trợ 100.000 USD, đầu tư gần 15 tỷ đồng, Tập đoàn KDI Holdings đang nỗ lực phục hồi rạn san hô tại vịnh biển Nha Trang góp phần bảo vệ môi trường.

xem thêm

Hỗ trợ 100.000 USD nghiên cứu phục hồi, tái tạo san hô tại vịnh Nha Trang

Hỗ trợ 100.000 USD nghiên cứu phục hồi, tái tạo san hô tại vịnh Nha Trang

Dự án này nằm trong chiến lược và nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường.

xem thêm